Skrevet af : Mikkel B. Dam, Byrådsmedlem i Faxe, Liberal Alliance

Som nyvalgt udvalgsformand for Børn og Læring, har jeg kunnet konstatere, at prisen for tillidshvervet er lig med mange opråb og spørgsmål. Et af de spørgsmål, som jeg får stillet allermest, er, hvorledes jeg i offentligheden kan tilskynde mere kvalitet i folkeskolerne og i dagtilbuddene, når jeg som liberal ønsker skattelettelser og en mindre offentlig sektor. Jeg forstår til fulde denne forestilling, men jeg har også kunnet konstatere, at den er opstået som en konsekvens af misvisende indbildning fra særligt venstrefløjen.

Som et led i at gøre op med denne forestilling, ønsker jeg med dette notat, at redegøre for nogle af de holdninger og visioner, som jeg tror på.

Lad mig starte med at slå det helt fast. Der SKAL investeres i fremtiden, herunder i børn og unge gennem uddannelse og et rigt børne-liv. Her spiller både staten og kommunerne en vigtig rolle, hvis vi skal bevare ambitionerne om stadig at være et veludviklet og rigt land. Børn danner grobund for en ny rigdom idet en investering i dem, vil betyde et afkast i vores fælleseje og en fremtidig økonomisk vækst. En del kommuner heriblandt Faxe, har glemt det historiske afsæt i at sikre lige adgang til uddannelse. Uddannelse er for mig kommunernes aller vigtigste opgave, men dette betyder ikke, at kommunerne og staten skal være de eneste, som kan tilbyde uddannelse. Tværtimod. Det vigtigste er, at kommunerne sikrer uddannelse til alle frem for at tilbyde.

At Danmark tidligere har været dygtige til at sikre uddannelse, har været en af årsagerne til, at vi i dag kan betegne os som en af de førende vidensøkonomier i verden. Dette lader sig dog falde, hvilket er en konsekvens af et alt for ringe fokus fra staten og kommunerne i deres kerneopgaver. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 15 procent af de unge mellem 15 og 24 år, hverken har taget, eller er i gang med en uddannelse. Det er alt for mange, og konsekvenserne og følgevirkningerne vil være tydelige om bare en kort årrække. Det er min ambition at Faxe Kommune inden for en kortere årrække, skal være blandt landets bedste til at sikre at unge får taget en ungdomsuddannelse. Hvis denne ambition skal opnås, så kræver det en investering – ikke bare økonomisk, men i særdeleshed også i den personlige ansvarstagen. Et godt eksempel på dette er tydeligheden omkring, at kvalitet og penge langt hen ad vejen ikke følges ad. For hvis det gjorde dette, så ville Danmark kva at have verdens største offentlige sektor og højeste skattetryk, også have verdens bedste. I spørgsmålet omkring det personlige ansvar, så spiller forældre, lærere og pædagoger en vigtig inspirerende og motiverende rolle. Det er først og fremmest dem, som har det bærende ansvar for børnenes udvikling. Ikke politikerne. Men samspillet med politikerne er i særdeleshed også vigtigt, således, at de rigtige rammer for udvikling er intakt.

Et andet problem, er, at eleverne ikke har nok tiltro til egne evner, kvaliteter og til folkeskolesystemet. Dette smitter af på deres videre forløb i uddannelsessystemet. Lærere og pædagoger har ligeledes heller ikke tillid til systemet, og alt for mange undervisere knokler med opgaver, som er opstået på baggrund af et indifferent og bureaukratisk system. Dette må og skal laves om, og selvom det er begrænset, hvor meget vi i kommunerne har aftryk i dette, så er det vigtigt, at vi står stærkt med vores stemme længere op i det politiske system. Det er min holdning, at skolerne ligesåvel som dagtilbuddene, ikke behøver at være så ens. Der skal være mulighed for at tilbyde noget forskelligt, så institutionerne også oplever, at skulle konkurrere på deres tilbud. Derfor så glæder det mig, at vi i Faxe Kommune har fundet en langt hen ad vejen god opskrift på linje-profilskoler, som rigtig mange elever finder motiverende og tiltalende, fordi de forskellige linjer tilbyder noget forskelligt og et attraktivt afbræk i en ofte kedelig skoledag. Resultaterne taler også for sig selv, ligesom prisen for “Årets Elevvenlige Kommune 2018” inderammer et godt og solidt arbejde. Jeg så gerne, at man investerede endnu mere i dette, så resultaterne blev endnu bedre. Ligesom jeg gerne så, at bureaukratiet omkring processen blev mindsket. Eleverne skal opleve, at når de efterspørger tiltag eller processer, så skal de kunne blive imødekommet langt hurtigere.

Et efterspurgt tiltag hos eleverne er en kortere skoledag. De lange skoledage er en konsekvens af nogle politikeres konstante tro på, at de ved bedst. Men en ting, som er sikker i det nuværende skolesystem, er, at skoledagene føles for lange, og det dræber motivationen hos eleverne. Dette konkluderer samtlige undersøgelser foretaget blandt eleverne siden folkeskolereformens indførelse. Derfor hylder jeg også, at skolerne og kommunerne udnytter de huller, som lovgivningen tillader. Det har vi også gjort i Faxe. Det er kompetent ledelse af skolerne, som gennem paragraf 16b forsøger at kompensere og tilgodese eleverne, og tilmed øger fagligheden med tolærerordninger. At der overhovedet er lovgivning som dette, finder jeg yderst vemodigt, da det er, og har altid været min holdning, at skolerne selv skal have mest mulig indflydelse på deres tilbudte skoledag.

Til sidst, så vil jeg gerne tale for, at vi i Faxe Kommune får lagt en investerings-plan allerede fra budget 19’, som giver langt mere gennemsigtighed og tydeliggøre, hvor vigtigt det er, at vi får investeret i børn og unge, så tidligt som muligt. En konsekvent investering i de tidlige dagtilbud og indskoling, er en langt bedre investering end i brandslukning hos skolernes ældste klasser. Dette indebærer, at vi som kommune er førende i at tilbyde pædagoger og lærere efteruddannelse således, at de altid er på forkant med udviklingen i samfundet. Alt for mange hænger fast i fortiden med tesen om, at alt også bare var bedre i gamle dage. Det skal vi væk fra, og det kræver en modtagelig indstilling overfor det nye og det innoverende. Et eksempel på et innoverende tiltag, er investeringen i at sætte fokus på handlingsdimensionen i dagtilbuddene. Opsøge og inspirere kreativt, så børnene får tillid og erfaring med deres skaberkompetencer allerede i deres tidlige leveår. Det kan gavne børnene på længere sigt, og jeg er klar over, at en sådan udvikling kræver tid og hænder. Derfor, kan jeg naturligvis ikke være tilfreds med, at vi i Faxe Kommune ser en tendens i fravalget af pædagoger og normeringer, som er langt fra kvalitets berettigede.